ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಇ-ಪಾಸ್ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು

2, 3, 5 ಅಥವಾ 7 ದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತರಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ಉನ್ನತ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ...

2 ದಿನಗಳ ಇ-ಪಾಸ್
ವಯಸ್ಕರ (12 +)
210, 00 € 145, 00
ಮಕ್ಕಳ (5-12)
160, 00 € 115, 00
3 ದಿನಗಳ ಇ-ಪಾಸ್
ವಯಸ್ಕರ (12 +)
255, 00 € 175, 00
ಮಕ್ಕಳ (5-12)
200, 00 € 140, 00
5 ದಿನಗಳ ಇ-ಪಾಸ್
ವಯಸ್ಕರ (12 +)
300, 00 € 205, 00
ಮಕ್ಕಳ (5-12)
235, 00 € 165, 00
7 ದಿನಗಳ ಇ-ಪಾಸ್
ವಯಸ್ಕರ (12 +)
335, 00 € 225, 00
ಮಕ್ಕಳ (5-12)
255, 00 € 180, 00

ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಇ-ಪಾಸ್ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಗಳು